H, P, EUH

H-věty a P-věty podle nařízení CLP- změny

 

H200

Nestabilné výbušniny.

H201

Výbušnina, nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu.

H202

Výbušnina, závažné nebezpečenstvo rozletenia úlomkov.

H203

Výbušnina, nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov.

H204

Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov.

H205

Nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu pri požiari.

H220

Mimoriadne horľavý plyn.

H221

Horľavý plyn.

H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H223

Horľavý aerosól.

H224

Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.

H225

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H226

Horľavá kvapalina a pary.

H228

Horľavá tuhá látka.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H230

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu.

H231

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu pri zvýšenom tlaku a/alebo teplote.

H240

Zahrievanie môže spôsobiť výbuch.

H241

Zahrievanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

H242

Zahrievanie môže spôsobiť požiar.

H250

Pri kontakte so vzduchuom sa spontánne vznieti.

H251

Samovoľne sa zahrieva; môže sa vznietiť.

H252

Vo veľkých množstvách sa samovoľne zahrieva; môže sa vznietiť.

H260

Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť.

H261

Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.

H270

Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

H271

Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.

H272

Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

H280

Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

H281

Obsahuje schladený plyn; môže spôsobiť kryogénne popáleniny alebo poranenia.

H290

Môže byť korozívna pre kovy.

H300

Smrteľný po požití.

H300+H310

Pri požití alebo styku s kožou môže spôsobiť smrť

H300+H310+H330

Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť

H300+H330

Pri požití alebo vdýchnutí môže spôsobiť smrť

H301

Toxický po požití.

H301+H311

Toxický pri požití a pri styku s kožou

H301+H311+H331

Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí

H301+H331

Toxický pri požití alebo vdýchnutí

H302

Škodlivý po požití.

H302+H312

Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri styku s kožou

H302+H312+H332

Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí

H302+H332

Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

H310

Smrteľný pri kontakte s pokožkou.

H310+H330

Pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť

H311

Toxický pri kontakte s pokožkou.

H311+H331

Toxický pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí

H312

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H312+H332

Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H330

Smrteľný pri vdýchnutí.

H331

Toxický pri vdýchnutí.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H334

Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.. 

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H341

Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H350

Môže spôsobiť rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H360

Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa <uveďte konkrétny účinok, ak je známy > <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H361

Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa <uveďte konkrétny účinok, ak je známy > <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H362

Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.

H370

Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>. 

H371

Môže spôsobiť poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H372

Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe>pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.. 

H373

Môže spôsobiť poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe>pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H413

Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

H420

Poškodzuje verejné zdravie a životné prostredie tým, že ničí ozón vo vrchných vrstvách atmosféry

EUH 001

V suchom stave výbušný.

EUH 014

Prudko reaguje s vodou.

EUH 018

Pri použití môže vytvárat’ horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.

EUH 019

Môže vytvárat’ výbušné peroxidy.

EUH 029

Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn.

EUH 031

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

EUH 032

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.

EUH 044

Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

EUH 059

Hazardous to the ozone layer. 

EUH 066

Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky. 

EUH 070

Toxické pri kontakte s očami. 

EUH 071

Žieravé pre dýchacie cesty.

EUH 201/ 201A

Obsahuje olovo. Nepoužívajte na povrchy, ktoré by mohli žuť alebo oblizovať deti. Pozor! Obsahuje olovo.

EUH 202

Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí

EUH 203

Obsahuje chróm (VI). Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 204

Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 205

Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 206

Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). 

EUH 207

Pozor! Obsahuje kadmium. Pri používaní sa tvorí nebezpečný dym. Pozri informácie od výrobcu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

EUH 208

Obsahuje <názov senzibilizujúcej látky>. Môže vyvolať alergickú reakciu. 

EUH 209/ 209A

Pri používaní sa môže stať veľmi horľavou. Pri používaní sa môže stať horľavou.

EUH 210

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P101

If medical advice is needed, have product container or label at hand.

P102

Keep out of reach of children. 

P103

Read label before use. 

P201

Obtain special instructions before use. 

P202

Do not handle until all safety precautions have been read and understood. 

P210

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. 

P211

Do not spray on an open flame or other ignition source. 

P220

Keep away from clothing and other combustible materials. 

P221

(The entry concerning code P221 is deleted - 8 ATP)

P222

Do not allow contact with air.

P223

Do not allow contact with water.

P230

Keep wetted with…

P231

Handle and store contents under inert gas/… 

P231+P232

Handle and store contents under inert gas/…. Protect from moisture. 

P232

Protect from moisture. 

P233

Keep container tightly closed. 

P234

Keep only in original packaging. 

P235

Keep cool. 

P235+P410

(The entry concerning code P235+P410 is deleted - 8 ATP) 

P240

Ground and bond container and receiving equipment. 

P241

Use explosion-proof [electrical/ventilating/lighting/…] equipment. 

P242

Use non-sparking tools. 

P243

Take action to prevent static discharges. 

P244

Keep valves and fittings free from oil and grease. 

P250

Do not subject to grinding/shock/friction/… . 

P251

Do not pierce or burn, even after use

P260

Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. 

P261

Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. 

P262

Do not get in eyes, on skin, or on clothing. 

P263

Avoid contact during pregnancy and while nursing. 

P264

Wash … thoroughly after handling.

P270

Do not eat, drink or smoke when using this product. 

P271

Use only outdoors or in a well-ventilated area.

P272

Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. 

P273

Avoid release to the environment. 

P280

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. 

P282

Wear cold insulating gloves and either face shield or eye protection. 

P283

Wear fire resistant or flame retardant clothing.

P284

[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.

P301

If swallowed. 

P301+P310

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor/…

P301+P312

IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.

P301+P330+P331

IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

P302

If on skin.

P302+P334

IF ON SKIN: Immerse in cool water or wrap in wet bandages.

P302+P335+P334

P302+P352

IF ON SKIN: Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water [or wrap in wet bandages].

IF ON SKIN: Wash with plenty of water/…

P303

If on skin (or hair). 

P303+P361+P353

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].

P304

If inhaled.

P304+P340

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

P305

If in eyes.

P305+P351+P338

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P306

If on clothing.

P306+P360

IF ON CLOTHING: rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes.

P308

If exposed or concerned.

P308+P311

If exposed or concerned.

P308+P313

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

P310

Immediately call a POISON CENTER/doctor/…

P311

Call a POISON CENTER/doctor/… 

P312

Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.

P313

Get medical advice/attention. 

P314

Get medical advice/attention if you feel unwell. 

P315

Get immediate medical advice/attention. 

P320

Specific treatment is urgent (see … on this label). 

P321

Specific treatment (see … on this label). 

P330

Rinse mouth.

P331

Do NOT induce vomiting. .

P332

If skin irritation occurs: 

P332+P313

If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.

P333

If skin irritation or rash occurs: 

P333+P313

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

P334

Immerse in cool water [or wrap in wet bandages].

P335

Brush off loose particles from skin. 

P335+P334

(The entry concerning code P335+P334 is deleted - 8 ATP).

P336

Thaw frosted parts with lukewarm water. Do no rub affected area. 

P336+P315

P337

Thaw frosted parts with lukewarm water. Do not rub affected area. Get immediate medical advice/attention.

If eye irritation persists: 

P337+P313

If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

P338

Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 

P340

Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

P342

If experiencing respiratory symptoms: 

P342+P311

If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/…

P351

Rinse cautiously with water for several minutes.

P352

Wash with plenty of water/…

P353

Rinse skin with water [or shower].

P360

Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes.

P361

Take off immediately all contaminated clothing.

P361+P364

Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse. 

P362

Take off contaminated clothing.

P362+P364

Take off contaminated clothing and wash it before reuse. 

P363

Wash contaminated clothing before reuse

P364

And wash it before reuse.

P370

In case of fire:

P370+P372+P380+P373  

P370+P376

In case of fire: Explosion risk. Evacuate area. DO NOT fight fire when fire reaches explosives.

In case of fire: Stop leak if safe to do so.

P370+P378

In case of fire: Use… to extinguish.

P370+P380

(The entry concerning code P370+P380 is deleted - 8 ATP)

P370+P380+P375

In case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion.

P370+P380+P375[+ P378]

P371

In case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. [Use … to extinguish].

In case of major fire and large quantities:

P371+P380+P375

In case of major fire and large quantities: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion.

P372

Explosion risk.

P373

DO NOT fight fire when fire reaches explosives.

P374

(The entry concerning code P374 is deleted - 8 ATP)

P375

Fight fire remotely due to the risk of explosion.

P376

Stop leak if safe to do so.

P377

Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely.

P378

Use… to extinguish. 

P380

Evacuate area.

P381

In case of leakage, eliminate all ignition sources.

P390

Absorb spillage to prevent material damage.

P391

Collect spillage.

P401

Store in accordance with…

P402

Store in a dry place

P402+P404

Store in a dry place. Store in a closed container.

P403

Store in a well-ventilated place.

P403+P233

Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

P403+P235

Store in a well-ventilated place. Keep cool.

P404

Store in a closed container.

P405

Store locked up.

P406

Store in a corrosion-resistant/… container with a resistant inner liner.

P407

Maintain air gap between stacks or pallets.

P410

Protect from sunlight.

P410+P403

Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

P410+P412

Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50°C/ 122°F

P411

Store at temperatures not exceeding …°C/…°F.

P411+P235

(The entry concerning code P411+P235 is deleted - 8 ATP)

P412

Do not expose ot temperatures exceeding 50°C/ 122°F

P413

Store bulk masses greater than … kg/… lbs at temperatures not exceeding …°C/…°F.

P420

Store separately. 

P422

(The entry concerning code P422 is deleted - 8 ATP)

P501

P502

Dispose of contents/container to …

Refer to manufacturer or supplier for information on recovery or recycling.

 

German: Gefahrenhinweise (H und EUH-Sätze) und Sicherheitshinweise (P-Sätze)