Ponuka

Karty Bezpečnostných Údajov

Karta bezpečnostných údajov (SDS) sa zostavuje na základe Nariadenia ES 1907/2006 REACH, paragraf 31, prílohy II, ktorá bola zmenená a doplnená Nariadením ES 2015/830 z 28.05.2015 korigendom zo 17.01.2017.

Karta bezpečnostných údajov pre látky alebo zmesi je potrebná na správne, bezpečné a efektívne zaobchádzanie s chemikáliami, najmä tými, ktoré predstavujú riziko pre zdravie a životné prostredie.   


Czytaj więcej...

Dokumentáció fordítás

Spoločnosti, ktoré fungujú na medzinárodných trhoch, musia čeliť výzvam spojeným s poskytovaním správnej technickej dokumentácie v národnom jazyku krajiny príjemcu. 

Spoločnosť EKOS má rozsiahle skúsenosti s prekladom technických a právnych textov. Pozývame Vás k spolupráci.

Czytaj więcej...

Kozmetika - zavádzanie výrobku na Slovenskom a Európsky trh (CPNP)

Bezpečnosť kozmetických prípravkov  

Povinnosti uložené na osobu zodpovednú za zavádzanie výrobku na trh sú mimoriadne podrobné a pravidelne aktualizované. Ich spoľahlivé plnenie je zárukou bezpečnosti pre spotrebiteľa. Presné dodržiavanie všetkých požiadaviek uvedených nielen v Nariadení 1223/2009, ale aj v iných právnych aktoch, je skutočnou výzvou pre zodpovednú osobu uvádzajúcu kozmetický výrobok na trh.

Czytaj więcej...