21 ATP do rozporządzenia CLP

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/197 z dnia 19 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych substancji (21 ATP do rozporządzenia CLP) zostało oficjalnie opublikowane i będzie obowiązywać od 1 września 2025 r.

Można go jednak stosować przed tą datą – tj. od 25 stycznia 2024 r. Oznacza to, że dostawcy mogą już wkrótce zacząć zmieniać oznakowanie i klasyfikację niektórych substancji!

21 ATP do rozporządzenia CLP wprowadza:

- 27 nowych wpisów z numerem indeksu,

- Zastępuje się 24 istniejące wpisy numerów indeksowych.

Zmiany dotyczą m.in.:

Substancja
Nr CAS
Nowa zharmonizowana klasyfikacja
cinnamaldehyde (with isomer)
104-55-2; 14371-10-9Skin Sens. 1 H317: C ≥ 0,01 %
nonylphenol, branched and linear, ethoxylated*

Aquatic Acute 1H400 ;Aquatic Chronic 1 H410; M = 10
benzyl alcohol
100-51-6
Acute Tox. 4 H302; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1B H317
lead massive:[particle diameter ≥ 1 mm]
7439-92-1
Repr. 1A H360FD; Lact. H362; Aquatic Chronic 1 H410; M = 10

*nonylphenol, branched and linear, ethoxylated (with average molecular weight ≤ 1 540 g/mol) [includes ortho-, meta-, para- isomers or any combination thereof]