Prawo Kosmetyczne - projekt ustawy oraz informacja o karach

W zeszłym roku Rządowe Centrum Legislacji udostępniło projekt  Ustawy o Produktach Kosmetycznych, którego celem jest określenie obowiązków podmiotów i właściwości organów w zakresie wykonywania obowiązków i zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych, co wiąże się z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa produktów kosmetycznych mających wpływ na zdrowie konsumentów.

Jednym z punktów Ustawy stanowią sankcje zapewniające realizację przepisów i według ustawodawcy winny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Projekt przewiduje wprowadzenie kar administracyjnych m.in za sprzedawanie kosmetyków bez zgłoszenia do CPNP:

Kto wprowadza do obrotu produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów w zakresie zgłaszania wynikających z art. 13 i  16 ust. 3 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej do wysokości 100 000 zł. Wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego bez spełnienia wymogów dotyczących dokumentacji produktu, o których mowa w art. 11 Rozporządzenia podlegało karze pieniężnej w wysokości od 1 000 zł do 100 000 zł;

Projekt Ustawy został udostępniony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294855/katalog/12412545#12412545

Przewiduje się, że nowa ustawowa ustawa o produktach kosmetycznych wejdzie w życie 1 czerwca br. W ustawie zawarte zostały nowe obowiązki dla przedsiębiorców, a za uchybienia wynikające z nieprzestrzegania przepisów przewidziano wysokie kary finansowe.