KARTA CHARAKTERYSTYKI - załącznik II

Karta charakterystyki substancji lub mieszaniny, jest niezbędna aby prawidłowo, bezpiecznie i skutecznie postępować z chemikaliami w obrocie, zwłaszcza ze stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia i dla środowiska.   

Karta charakterystyki musi być prawidłowo opracowana i na bieżąco aktualizowana.

Podstawa prawna:

REACH załącznik II

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Karta charakterystyki jest opracowana na podstawie § 31 oraz załącznika II rozporządzenia REACH, który został po raz pierwszy zmieniony rozporządzeniem (WE) 453/2010  z dnia 20 maja 2010 r. a następnie rozporządzeniem 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. do którego jest sprostowanie z dnia 17 stycznia 2017r.

Karta charakterystyki jest zbiorem informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania. Karta charakterystyki     przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Karta charakterystyki  przekazuje  informacje w łańcuchu dostaw,  aby wszyscy użytkownicy substancji w ich postaci własnej lub w mieszaninach lub w wyrobach posiadali dane, niezbędne do bezpiecznego postępowania z chemikaliami. Umożliwia to pracodawcy określenie, czy niebezpieczne środki chemiczne lub wzbudzające obawy są obecne na stanowiskach pracy,  oraz umożliwia  ocenę wszelkich zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wynikających ze stosowania chemikaliów. Głównym narzędziem do tego celu jest karta charakterystyki (SDS).

Osoba wprowadzająca substancje lub mieszaniny do obrotu czyli producent, importer lub dystrybutor dostarcza bezpłatnie kartę charakterystyki odbiorcy, będącemu profesjonalnym użytkownikiem substancji lub mieszaniny (preparatu) (tzn. stosującym substancję lub mieszaninę w swojej działalności zawodowej),  najpóźniej w dniu pierwszej dostawy.

Kartę charakterystyki opracowuje producent lub importer. Importerzy lub dystrybutorzy, którzy przepakowują produkt (wprowadzają produkt pod swoja nazwą) bądź ponownie dokonują oznakowania produktów, powinni również przygotować kartę charakterystyki, ustalając najważniejsze informacje i dodając je do tych dostarczonych przez dostawców jako niezbędne. We wszystkich przypadkach dostawcy substancji lub mieszaniny, dla których istnieje obowiązek posiadania karty charakterystyki, ponoszą odpowiedzialność ze jej treść, nawet, jeśli sami by jej nie przygotowywali. Karta charakterystyki otrzymana w języku obcym powinna być przetłumaczona z dostosowaniem do prawa polskiego ponieważ zasady i zalecenia prawne często różnią się w szczegółach w poszczególnych krajach.

Karta charakterystyki przekazuje informacje od producenta lub importera, poprzez dystrybutorów aż do użytkowników. Zawiera ona informacje wykorzystywane podczas określania zasad bezpieczeństwa chemicznego przy stosowaniu produktu. Nie może ona jednak zastępować instrukcji stanowiskowej, które funkcjonują w miejscu  pracy.

AKTUALIZACJA KARTY CHARAKTERYSTYKI 

Dostawcy produktów chemicznych zgodnie z art. 31. ust. 9 rozporządzenia REACH, mają obowiązek niezwłocznie zaktualizować kartę charakterystyki w przypadkach, gdy tylko pojawią się nowe informacje, które mogą  mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub  nowe informacje o zagrożeniach. Aktualizacja kart charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin, to dostosowanie jej do zmian w przepisach prawnych jakie zostały wprowadzone od dnia ostatniej aktualizacji.

Aktualizacja karty charakterystyki powinna być dostarczona bezpłatnie wszystkim odbiorcom, którzy otrzymali substancję lub mieszaninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

WYKAZ ZWROTÓW H-P-EUH
WZÓR KARTY CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki substancji /mieszaniny powinna zawierać 16 obowiązkowych sekcji.


 • Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego

 • Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2. Elementy oznakowania

2.3. Inne zagrożenia

 • Sekcja 3. Skład / informacja o składnikach

3.1. Substancje

3.2. Mieszaniny

 • Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

 • Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3. Informacje dla straży pożarnej

 • Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6.4. Odniesienia do innych sekcji

 • Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

 • Sekcja 8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.2. Kontrola narażenia

 • Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9.2. Inne informacje

 • Sekcja 10. Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

10.2. Stabilność chemiczna

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, których należy unikać

10.5. Materiały niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

 • Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

 • Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

12.3. Zdolność do bioakumulacji

12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

 • Sekcja 13. Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

 • Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrożenia dla środowiska

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

 • Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

 • Sekcja 16. Inne informacje>>> Sprawdź naszą ofertę na stronie OFERTA/KARTY CHARAKTERYSTYKI lub skontaktuj się z nami ekos@ekos.gda.pl