Aktualności

Portal powiadomień ośrodków zatruć (PCN) - aktualizacja

ECHA Submission portal jest narzędziem online, które pozwala przemysłowi przygotować i przesłać dokumentację do PCN (powiadomienia ośrodków zatruć). Obowiązek powiadamiania ośrodków zatruć (Poison centre notification) wynika z załącznika VIII do do rozporządzenia CLP.

27 stycznia 2020 r. wydano zaktualizowaną wersję portalu składania wniosków ECHA, która zawiera szereg ulepszeń w narzędziu do przygotowywania dokumentacji online. Najważniejszym z nich jest uproszczony sposób wskazywania informacji klasyfikacyjnych. Ponadto dostępna jest funkcja „obliczania”, która automatycznie wypełnia sekcję etykietowania na podstawie informacji podanych w sekcji klasyfikacji.

Czytaj więcej...

Opublikowano pierwszą poprawkę do załącznika VIII (Poison Center, UFI)

Opublikowano pierwszą poprawkę do załącznika VIII (Poison Center, UFI)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/11 z dnia 29 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie CLP

Oficjalnie został przesunięty termin dot. zharmonizowanego powiadamiania Ośrodków Zatruć (PCN - Poison Center Notification)

Czytaj więcej...

Załącznik XIV REACH (Authorisation List) - propozycja włączenia 18 substancji

Załącznik XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielenia zezwoleń (Authorisation List) zawiera w chwili obecnej 43 substancje. Kolejnych 18 substancji zostało zaproponowanych do włączenia do załącznika XIV.

Czytaj więcej...

Powiadamianie Ośrodków zatruć (Poison Center) Art. 45 - zmiana pierwszej daty wejścia przyjęta przez Komisję

Komisja Europejska przyjęła akt delegowany zmieniający rozporządzenie CLP, które odroczy pierwszą datę zgodności w zakresie zharmonizowanego zgłaszania do ośrodków zatruć (Poison Center). W przypadku mieszanin przeznaczonych do użytku konsumenckiego data ta zostaje zmieniona z 1 stycznia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. Nie wpłynie to na inne daty zgodności. Ta sama poprawka wprowadza również kilka zmian w sposobie przekazywania informacji.

Komisja pracuje również nad dodatkową poprawką do załącznika VIII, mającą na celu rozwiązanie niektórych obaw zgłoszonych przez zainteresowane strony co do wykonalności wymogów dotyczących powiadamiania. Tej poprawki spodziewamy się w 2020 r.

Czytaj więcej...